yasaklılar hakkında açıklamalar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumu haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmakla görevlidir. Bu görev kapsamında bir yasaklılar listesi oluşturulmuştur.
Yasaklılar listesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer mevzuata göre verilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yasaklama kararları çerçevesinde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen gerçek yada tüzel kişiler yer almaktadır.
Yasaklılar listesi, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda yer alan bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır ve Resmi Gazete'den takip edilerek güncellenmektedir.
Listede yanlışlık veya eksiklik tespit edildiği hallerde durum Kurumumuza yazılı olarak ya da e-mail göndermek suretiyle bildirilebilir
Yasaklamanın kapsamına ilişkin sütunda yer alan "Tüm" ifadesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki tüm idarelerin ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı, "Kurum" ifadesi, yasaklama kararını veren kurumun ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı, "Bakanlık" ifadesi, yasaklama kararını veren Bakanlığın ihalelerinden geçici olarak yasaklanmayı ifade etmektedir.
4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerince verilen yasaklama kararları kanunlar kapsamındaki tüm idarelerin ihalelerine katılmaktan yasaklanmayı ifade etmektedir.

4734 sayılı Kanunun "İsteklilerin ceza sorumluluğu" başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; " Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz.

Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükme dayalı olarak Cumhuriyet Savcılıklarınca haklarında kamu davası açılanlara ilişkin gönderilen bilgiler, Kurumumuza ulaştığı gün haklarında kamu davası açılanlar listesine işlenmekte ve teyit işlemleri bu çerçevede gerçekleştirilmektedir. Haklarında kamu davası açılanların listesi Kurumumuzun web sayfasında bulunmamaktadır.

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri